Podstawa prawna:

art. 73 ust. 4 , art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie użytkownika wieczystego
2. Załączniki (dot. osób fizycznych):
    1/ zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego lub odcinek  
        renty, emerytury,
    2/ zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy bezrobotnych),
    3/ zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dotyczy bezrobotnych nie rejestrowanych 
        w Powiatowym Urzędzie Pracy).
W razie braku w/w załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.


Opłaty:

 Nie pobiera się.

 


Miejsce złożenia dokumentów:     

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 


 
Jednostka odpowiedzialna:

 Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 


Termin odpowiedzi:

 Do 30 dni.

 


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 


Uwagi:

1. Termin składania oświadczeń – do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być
     przyznana bonifikata,
2. Przysługują następujące bonifikaty:
    1/ opłatę roczną obniża się o 50 %, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do 
        rejestru zabytków,
    2/ osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat, których dochód brutto na
       jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia o 
       gospodarce narodowej  za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, 
       za który opłata ma być wnoszona, udzielana będzie bonifikata od opłat rocznych z tytułu
       użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej 
       na cele mieszkaniowe.
       Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kwartał roku
       minionego zostanie ogłoszone przez
       Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim (na początku następnego
       roku).
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
    do ich uzupełnienia.