Podstawa prawna:
art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
2. Załączniki:
    1/ dokumenty na poparcie wniosku – Oszacowanie dokonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

 Opłaty:

 Nie pobiera się.

 

 Miejsce złożenia dokumentów:     

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

 Jednostka odpowiedzialna:

 Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

 Termin odpowiedzi:

 Do 60 dni.

 

 Tryb odwoławczy:

Odmowa obniżenia opłaty upoważnia użytkownika wieczystego do złożenia wniosku o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 30 dni od daty doręczenia odmowy

o aktualizacji opłaty.

 

Od orzeczenia Kolegium użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do Sądu Powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.