Zgdonie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), organ podatkowy może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

    Ulgi te udzielane są na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Przedmiotowe wnioski należy złożyć  w pokoju nr 10 - sekretariat tut. Urzędu.

    Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 - zaświadczenia o dochodach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy i ewentualnych świadczeniach pobieranych z tego tytułu,
 - zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy,
 - dokumenty potwierdzające stan zdrowia - w przypadku choroby,
 - dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów stałych,
 - inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji,
 - opis stanu gospodarstwa domowego,
 - oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

    W przypadku zaległości podatkowych, których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej.

    Organ podatkowy może również udzielać ww ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jeżeli ulgi te:

 - nie stanowią pomocy publicznej,
 - stanowią pomoc "de minimis" - w zakresie i na zasadach określanych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczacych pomocy w ramach zasady
"de minimis",
 - stanowią pomoc publiczną, np.: udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia (art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej).

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


    Nie ma ustalonego formularza wniosku - forma wniosku dowolna. Formularz do pobrania stanowi proponowany wzór.