Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Gminny Ośrodek Kultury

 

U C H W A Ł A   Nr 320/2001

 Rady  Miejskiej  w  Kłodawie

 z dnia  27 grudnia 2001r.

 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  w Kłodawie

 

                    Na podstawie  art.18  ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust.2  pkt 2 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591)   oraz art.13 ust.1 i 2  ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123)  Rada Miejska w Kłodawie uchwala , co następuje:

 

                                                §  1

 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury  w Kłodawie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                §  2

 

Traci moc uchwała Nr  XXX/197/92  Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 października 1992 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kłodawie.

 

                                                §  3

 

Wykonanie uchwały  powierza się Zarządowi  Miejskiemu w Kłodawie.

 

                                                §  4

 

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14  dni  od dnia ogłoszenia.

 

 

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                    

                                                    Antoni Sikorski

 

 

                              

 

S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  W  KŁODAWIE

 

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

§  1

                                 

1.Gminny Ośrodek Kultury w  Kłodawie zwany dalej „Ośrodkiem Kultury” został utworzony w 1987r.  i jest wpisany do Rejestru gminnych  instytucji kultury pod poz. 4011)1

2.Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 25 października 1991r  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z  2001r. Nr 13, poz.123),

2)      ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 ze zm.),

3)      postanowień niniejszego Statutu.

 

§  2

 

Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury.

 

§  3

 

Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Kłodawa, a terenem jego działania Gmina Kłodawa.

 

§  4

 

Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.

 

§  5

 

Ośrodek Kultury  posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

§  6

Ośrodek Kultury używa pieczęci nagłówkowej, prostokątnej z napisem „Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie” oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła z napisem w otoku „Gminny Ośrodek Kultury

w Kłodawie”

Rozdział  II

 

Cele i zadania Ośrodka Kultury

 

§  7

 

Ośrodek Kultury  służy rozwijaniu i  zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

 

§  8

 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

a) organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,

b) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

c) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,

d) organizowanie wystaw,

e) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,

f) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,

g) upowszechnianie kultury filmowej,

h) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i  zespołów,

i) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, informacyjnej i metodyczno-repertuarowej.

§  9

 

1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą,  z której przychody przeznaczone są na realizację zadań statutowych i pokrywanie kosztów  bieżącej działalności w szczególności polegającej na:

a)      wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

b)      prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),

c)       prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),

d)      organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

e)      prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,

f)        działalności wydawniczej,

g)      odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością  statutową

2. Działalność gospodarcza , o której mowa w ust.1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

Rozdział  III

 

Organy  Ośrodka Kultury i jego organizacja

 

§  10

 

1.       Organem zarządzającym Ośrodka Kultury  jest dyrektor , który kieruje jego działalnością.

2.       Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w Kłodawie.

3.       Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora Ośrodka Kultury wykonuje Burmistrz Miasta z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia i przyznawania nagród, które to czynności wykonuje Zarząd Miejski.

 

                                                            §  11

 

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnianego i zwalnianego przez siebie głównego księgowego.

2.Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a)      kierowanie bieżącą działalnością,

b)      reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz,

c)       zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury,

d)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

e)      ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

f)        wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

g)      ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

h)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

i)         występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa  i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

3.W przypadku nieobecności dyrektora jego zadania wykonuje upoważniony pracownik Ośrodka Kultury.

4.Główny księgowy oraz pracownik o którym mowa w ust.3  działają

   w ramach kompetencji  określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 

§  12

 

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

§  13

 

1.W  Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka Kultury.

3.Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje dyrektor Ośrodka Kultury.

 

§  14

 

1.Szczegółową  organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka Kultur

 

§  15

 

1. Zarząd Miejski sprawuje nad Ośrodkiem Kultury nadzór administracyjno – finansowy. 

2. Nadzorowi temu podlega:

    a) prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz

        gospodarowania mieniem,

    b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

4. Osoby, o których mowa w ust.3 mają prawo:

a)      wstępu do Ośrodka Kultury w godzinach otwarcia,

b)      wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Miejski, wydając stosowne zalecenia.

7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady  Miejskiej o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

Rozdział  IV

 

Gospodarka finansowa

 

§  16

     

Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kult    

 

§  17

 

Ośrodek Kultury finansowany jest z budżetu gminy (dotacja), a także dochodów własnych, darowizn, dotacji i innych żródeł  środków finansowych dozwolonych przepisami prawa.

 

§  18

 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy.

 

§  19

 

Dyrektor Ośrodka Kultury przekazuje do wiadomości Zarządowi Miejskiemu roczne sprawozdanie finansowe sporządzone w trybie przepisów ustawy o rachunkowości.

 

Rozdział  V

 

Postanowienia końcowe

 

§  20

 

Zmiany statutu mogą  być  dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

   

§  21

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.                                              


Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2007-12-28 01:06:22
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2008-01-07 17:30:30
Ostatnia zmiana:2008-01-07 17:30:31
Ilość wyświetleń:4012

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij