Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Wybory ławników na lata 2016­2019

 

Ogłoszenie


Burmistrz Kłodawy informuje, że mija kadencja ławników w Sądzie Rejonowym w Kole oraz Sądzie Okręgowym w Koninie. Wyboru ławników na lata 2016-2019 dokona Rada Miejska w Kłodawie w terminie do końca października 2015 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. - Dz.U. z 2015 poz. 133 ze zm.) określa, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w terminie do 30 czerwca 2015 r. Karty zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. 13 lub pobrać ze strony internetowej http://bip.klodawa.wlkp.pl/

Do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


 


 


 

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak


 

Informacja telefoniczna: (63) 2730622 wew 112


 


 

Załączniki

1 wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na ławnika (610.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lawnicy_karta_zgloszenia (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ławnicy wzór listy (9.4kB) Zapisz dokument  
ogłoszenie ławnicy (22.9kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie Kandydata na Ławnika (17.3kB) Zapisz dokument  
wzór zaświadczenia lekarskiego (13.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:MArcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-20 15:27:32
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2015-05-20 15:28:43
Ostatnia zmiana:2015-05-20 15:29:36
Ilość wyświetleń:1248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij