Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie

z dnia 13 listopada 2006 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Burmistrza Kłodawy w dniu 26 listopada 2006 r.

Na podstawie art.4 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze

wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz.U. Nr 113, poz.984 ze zmianami/ Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie stwierdza, co następuje:

§ 1

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden
z 7 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Kłodawy ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Kandydatami na Burmistrza Kłodawy w ponownym głosowaniu są:
1) Chudy Józef zgłoszony przez
KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

2) Domański Zdzisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL.

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6 00 do 20 00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Kłodawy.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kłodawie

Ewa Wojciechowska