Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie

Postanowienie Nr 9/06

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Kole, w Koninie, w Słupcy,
w Środzie Wielkopolskiej, w Turku, WE WRZEŚNI w składzie określonym
w załącznikach od nr 1 do nr 6.

§ 2

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą W KONINIE - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 7.

§ 3

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach
i miastach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załącznikach od nr 8 do nr 59.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy

W Koninie

/-/ Paweł Sypniewski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r.
Nr 25,poz 219, Nr 102,poz.1055 i Nr 167,poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz.1127.

Załącznik Nr 13 do Postanowienia
Nr 9/06

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 28 września 2006 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie

1.

Gałka Anna

-

Kłodawa

2.

Janiak Irena

-

Okoleniec

3.

Kacprowicz Ewa

-

Kłodawa

4.

Szerwińska Jolanta

-

Kłodawa

5.

Szczepańska Joanna

-

Kłodawa

6.

Piętka Damian

-

Kłodawa

7.

Wojciechowska Ewa

-

Kłodawa

8.

Praski Mirosław

-

Kłodawa