OGŁOSZENIE


OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W ROKU 2022


Cel Operacyjny Narodowego Programu Zdrowia 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1956), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), uchwały Nr LIII/371/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kłodawa na 2022 rok oraz „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok” wprowadzonego Uchwałą Nr XLII/332/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 listopada 2021 r., Burmistrz Kłodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.I. Rodzaj zadania, cel konkursu i wysokość środków publicznych na jego realizację:


Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja półkolonii letnich.

Forma realizacji: Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, osoby dorosłe z rodzin z problemami związanymi z uzależnieniami, w tym rodzin zagrożonych uzależnieniami.


Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi:

10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Środki pochodzą z Budżetu Gminy Kłodawa z rozdziału 85154.


II. Szczególne warunki realizacji zadania


Podmiot realizujący zadanie winien spełnić warunki, które określają bezpieczny wypoczynek i właściwą opiekę wychowawczą, czyli zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Organizatorzy zobowiązani są do zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora - jeśli przepisy prawa tego wymagają. Obowiązani są także zatrudnić do realizacji zadania odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje wymagane dla wychowawców kolonijnych, oraz kierownika wypoczynku o odpowiednich, wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach.

Wymagane jest, aby osoby prowadzące zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień posiadały odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie w zakresie realizacji działań w temacie profilaktyki uzależnień.Szczegółowe wytyczne związane z organizacją wypoczynku zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl lub www.wypoczynek.men.gov.plIII. Zasady przyznawania dotacji:


 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Przewiduje się wybór więcej niż 1 oferty.

 3. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100).

 4. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem (tj. ochrona i promocja zdrowia i/lub przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym):

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, oraz

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 1. Dotacje na realizację zadania przyznawane będą w formie wspierania realizacji zadania pod warunkiem, że dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów koniecznych do realizacji zadania.

 2. Wkład własny winien wynosić nie mniej niż 20 % całkowitej wartości projektu. Oferenci mają możliwość wniesienia w/w wkładu własnego w formie finansowej i pozafinansowej. Za wkład własny w postaci niefinansowej przyjmuje się wkład osobowy, w tym pracę społeczną zadania.

 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 niniejszego ogłoszenia i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.


 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. budowę, inwestycje i remonty,

 2. zakup nieruchomości,w tym budynków i gruntów,

 3. działalność gospodarczą,

 4. pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,

 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią one koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),

 6. działalność polityczną i religijną.

 1. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. ze zm.).

 2. Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z poźn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania:


 1. Organizacja pozarządowa powinna prowadzić działalność na terenie Gminy Kłodawa.

 2. Zadanie powinno w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej ubiegającej się o dotację.

 3. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kłodawa w okresie wskazanym w ogłoszeniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

 4. Organizacja przystępująca do konkursu zapewni mieszkańcom Gminy Kłodawa możliwość nieodpłatnego korzystania z oferty wynikającej z realizacji zadania.

 5. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 6. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż oczekiwana, podmiot zobowiązany jest do zaktualizowania oferty do kwoty przyznanej dotacji lub może odstąpić od złożonej oferty, przed zawarciem umowy.

 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 10 %.

 8. Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.


V. Termin i miejsce składania ofert:


 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24.10.2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 2057) - załącznik nr 1 - do dnia 13 lipca 2022r. do godz. 10:00.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa lub za pośrednictwem operatora pocztowego nadane na ww. adres i doręczone przed upływem terminu wskazanego w ust.1.

 3. Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu” oraz „nazwa zadania określonego w konkursie” z dopiskiem „nie otwierać przed dniem 13 lipca 2022r. do godz. 10:00”.

 4. Nie będą rozpatrywane oferty:

- nadesłane droga elektroniczną,

- złożone po podanym wyżej terminie ( w przypadku przesyłek nadanych za

pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data wpływu oferty do UMiG

w Kłodawie).

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 10:30.V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:


 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od dnia ich publicznego otwarcia.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kłodawy w drodze odrębnego zarządzenia, zwana dalej „komisją”.

 3. Komisja dokona wyboru ofert w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym.Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi.


 1. Oferta uznana jest za spełniającą warunki formalne, gdy spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. zawiera wszystkie elementy wymagane na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. jest zgodna z celami i założeniami konkursu,

 3. złożona jest na właściwym formularzu, oraz w terminie wymaganym przez regulamin,

 4. podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, a oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,

 5. działalność statutowa (działalność statutowa nieodpłatna lub odpłatna) podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,

 6. termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w warunkach określonych w niniejszym konkursie.


 1. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

 1. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 3. uzupełnienia kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod względem błędów rachunkowych.

 1. Lista ofert zawierających braki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Kłodawa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wraz z wezwaniem organizacji pozarządowych do ich usunięcia w terminie 3 dni.

 2. W przypadku nieusunięcia, w ciągu 3 dni (licząc od daty zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne) braków formalnych, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.


Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.


 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja, która przedstawia ocenę Burmistrzowi Kłodawy.

 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Kłodawy, po zapoznaniu się z opinią komisji.

 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Kłodawa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.VI. Wymagane załączniki do oferty:

Załączeniu do oferty podlegają:

 1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności,

 2. statut organizacji,

 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

 4. ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne roczne sprawozdanie finansowe lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności (sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe),

 5. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz Gminy Kłodawa.

 6. zgłoszenie organizowanego wypoczynku do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, jeśli takie zgłoszenie jest wymagane przepisami prawa.


Brak w/w załączników uznawany jest za brak formalny oferty.VII. Postanowienia końcowe:


 1. Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku:

a) braku ofert,

b) w którym żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu,

c) podmiot którego oferta została wybrana nie podpisze umowy, o której mowa w rozdz. VII pkt.4, a brak jest kolejnej oferty, którą można wybrać.

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Kłodawa. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została najwyżej oceniona i wybrana do realizacji zadania.
Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak


Kłodawa, 22 czerwca 2022 r.