Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Opracowanie projektu planu budżetowego na 2007 rok

 

Uchwała Nr 32 /07

Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 05 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2007.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r.

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 165, art. 166, 174 ust.3, 182, 184,188 ust.2

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2005 roku Nr 249,

poz. 2104, zmiany: Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 ,

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832/ oraz art. 406 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170,

poz. 1217/, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 22 755 552 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 27 178 176 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt stanowi kwotę 4 422 624 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

pożyczek lub kredytów.

§ 2

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 4 625 300 złotych.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego w 2007 r. określa załącznik nr 3.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 120 000 złotych.

2. Ustala się wydatki na :

a) realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości 112 000 złotych .

b) zwalczanie narkomanii w wysokości 8 000 złotych.

§ 4

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2007r określa załącznik nr 4.

§ 5

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków

na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 i wydatki na zadania

wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Przychody i rozchody określa załącznik nr 6.

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i kwot dotacji

przedmiotowych i celowych wg załącznika nr 7.

§ 8

Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy

Kłodawa w 2007 roku określa załącznik nr 8

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie dotacji budżetu dla instytucji kultury w 2007 roku określa załącznik nr 10.

§ 11

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty określa

załącznik nr 11.

§ 12

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych do realizacji przez podmioty

nie należące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 12.

§ 13

Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku określa załącznik Nr 13.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych w kwocie 5 799 187 złotych, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 422 624 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 226 563 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

określonych w załączniku nr 5;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego

deficytu przejściowego budżetu do wysokości 150 000zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym do tworzenia nowych

rozdziałów i paragrafów w ramach środków zaplanowanych w dziale;

3) dokonywania przeniesień wydatków z finansowania inwestycji na wydatki bieżące

i z wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale.

§ 17

Ustala się sumę 100 000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Jadwiga Jaroniewska

Załączniki

Zał. Nr 6 - przychody i rozchody (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2007 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 - dochody (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 - budżet instytucji kultury (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 - dotacje dla instytucji oświatowych (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 - dotacje celowe (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 - wydatki (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 - zadania zlecone (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4 - wykaz wydatków inwestycyjnych (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 - limity na wieloletnie programy inwestycyjne (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 - zastawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 - dochody własne (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 - budżet GFOŚ (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2007-12-24 10:45:30
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2007-12-24 10:48:40
Ostatnia zmiana:2007-12-24 12:13:06
Ilość wyświetleń:1761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij