Podstawa prawna:  art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami/ § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 297 z dnia 23 października 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Kłodawa punktów sprzedaży napojów alkoholowych / Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 160, poz. 4328 z dnia 18.12.2001 r./

 


Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.       Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

3.       Tytuł prawny do lokalu.

4.       Zgoda zarządcy lub administratora budynku w przypadku wynajmu lokalu.

5.       Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego spełniająca wymogi lokalu do sprzedaży.

 


Opłaty:

 

·            525 zł    -  za sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu oraz piwa

·            525 zł    -  za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/

·          2100 zł    -  za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

 


Miejsce złożenia dokumentów:     

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i promocji gminy, pok. Nr 20

 


Jednostka odpowiedzialna:

Burmistrz Kłodawy

 


Termin odpowiedzi:

1 miesiąc


 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie