Zgłoszone wnioski:

Osiedle nr 1

 • wnioskodawca Piotr Pecyna,
  Aktywny Ampt - sport, integracja międzypokoleniowa , rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika.

Osiedle nr 2

 • wnioskodawca Wiesław Lichman,
  Wymiana sieci centralnego ogrzewania.
 • wnioskodawca Ewa Czarnecka
  Rekreacja i wypoczynek - Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.


1.Zestawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta Kłodawa do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wraz z informacją o wyniku analizy projektów i uzasadnieniem w przypadku weryfikacji negatywnej.

Projekt złożony przez mieszkańców osiedla Nr 1:

 • 1.Aktywny Ampt - sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika , wnioskodawcą projektu jest Pan Piotr Pecyna , miejsce realizacji projektu - Park Górnika oraz Stadion Sportowy , wartość projektu 200 000zł.

Projekty złożone przez mieszkańców osiedla Nr 2:

 • 1.Rekreacja i wypoczynek - Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie, wnioskodawcą projektu jest Pani Ewa Czarnecka, miejsce realizacji projektu - teren szkoły nr 2 , wartość projektu 180 800zł.
 • 2.Wymiana sieci centralnego ogrzewania , wnioskodawcą projektu jest Pan Wiesław Lichman, miejsce realizacji projektu - osiedle górnicze, sieć co w południowej części osiedla w rejonie ul. Kapicy, wartość projektu 200 000zł .

2.Wyniki głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2018.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdzono :
Ogółem w głosowaniu wzięło udział 1369 osób, głosów nieważnych oddano 5.

Osiedle Nr 2
1.Rekreacja i wypoczynek
- Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie - 689 głosów
2.Wymiana sieci centralnego ogrzewania - 411 głosów

Osiedle Nr 1
Aktywny Ampt
- sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika  - 264 głosy


3.Podsumowanie  wyników konsultacji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

 • Rekreacja i wypoczynek - Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie,
 • Aktywny Ampt - sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika


4.Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie w sprawie wyników konsultacji.

W ramach budżetu obywatelskiego i głosowaniu przeprowadzonym w okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2017 roku , w roku 2018 zgodnie z decyzją mieszkańców w ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania:


 • Rekreacja i wypoczynek - Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie,
 • Aktywny Ampt - sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika .

Cele budżetu obywatelskiego.

 Budżet obywatelski jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach , które ich dotyczą, to jedna z najskuteczniejszych praktyk współuczestnictwa , mających na celu zaangażowanie mieszkańców w procesie zarządzania miastem Kłodawa.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców poprzez włączenie ich do :

-dyskusji na temat rozwoju miasta,

-promocji innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez uzyskanie od mieszkańców szeregu szczegółowych informacji dotyczących tego , jak miasto funkcjonuje.

Powyższy proces będzie realizowany w kilku etapach przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim zgłaszanie pomysłów , zadań a następnie wybór tych , które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców.

 

 Etapy pracy

 1.Miasto wyznacza kwotę do podziału. 

1)Władze samorządowe Kłodawy przeznaczyły kwotę 400 000 zł. jako podstawę budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Kwota została przydzielona na projekty o charakterze lokalnym (osiedlowym) . Kwotę przewidzianą na projekty lokalne podzielono w równej części na osiedle nr 1 i osiedle nr 2. Tym samym , każde osiedle uzyskało kwotę 200 000zł., która zostanie rozdysponowana na zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców danego osiedla w głosowaniu.

 2)Realizowany w 2018 roku Budżet Obywatelski jest trzecią edycją takiego przedsięwzięcia w Kłodawie. Mieszkańcy na bieżąco będą informowani o istocie i zasadach realizacji poszczególnych etapów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.klodawa.eu oraz w materiałach promocyjnych.

 3)Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami zostanie zorganizowane w dniu 2.10.2017r. o godzinie 16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (sala konferencyjna)

4)Na spotkaniu zostaną przedstawione wszystkie informacje na temat idei budżetu obywatelskiego oraz procedur przyjmowania propozycji projektów, weryfikacji oraz głosowania.

 

2.Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

 1)Każdy mieszkaniec , który ukończył 16 lat bądź grupa mieszkańców zamieszkujących na osiedlu nr 1 i osiedlu nr 2 będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www.kodawa.eu - pod warunkiem , iż formularz oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginalnych dokumentów lub bezpośrednio w urzędzie - punk informacyjny , wniosek o realizację projektu osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim.

2)Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonym punkcie (punkt informacyjny)Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Wniosek winien być złożony przez mieszkańców zamieszkujących na osiedlu , którego projekt dotyczy (wykaz ulic dla poszczególnych osiedli w załączeniu).

 

3.Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

 1)Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej , prawnej i technicznej . Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania . Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze , że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu osiedlowego nie może przekroczyć 200 000 zł.

 2)Weryfikację będzie przeprowadzał zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego ostatecznej listy projektów i zadań poddanych pod głosowanie- zespół dokonuje oceny pod względem formalnym przedsięwzięć , które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania. W skład zespołu powołanego przez Burmistrza wchodzą pracownicy urzędu , którzy dokonają oceny złożonych projektów pod względem merytorycznym i prawnym oraz po dwóch mieszkańców z Rady Osiedla Nr 1 i Nr 2 a także po jednym Radnym z danego okręgu. W pracy komisji mogą również uczestniczyć wnioskodawcy zwycięskich projektów z roku 2015 i 2016(po jednym z każdego osiedla). Skład zespołu będzie przedstawiony na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami osiedli.

 3)W razie stwierdzenia podczas weryfikacji , że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków , osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana , telefonicznie lub pocztą elektroniczną , o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

 4)Modyfikacja , o której mowa w ust. 3 musi być dokonana z zachowaniem zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.

 5)Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycje ma 3 dni robocze na dokonanie korekty.

 6)Wniosek nie może być korygowany więcej niż jeden raz.

 7)Zmiany merytoryczne w zgłoszonych projektach wymagają zgody przedstawiciela wnioskodawcy.

 8)Opublikowane zostaną zarówno zadania poddane pod głosowanie , jak również te , które nie będą poddane pod głosowanie wraz z uzasadnieniem powodów niepoddania pod głosowanie.

 

4.Głosowanie mieszkańców.

 Wszystkie projekty osiedlowe , które pozytywnie przeszły pełną weryfikację , biorą udział w glosowaniu . Głosować można na dwa sposoby : w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie - punkt informacyjny lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Każdy mieszkaniec Kłodawy , który ukończył 16 lat może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt osiedlowy , przy czym poparcie może wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla , którego ten projekt dotyczy.

 

5.Ogłoszenie listy projektów do realizacji.

 Po podliczeniu zebranych głosów Burmistrz Miasta i Gminy w Kłodawie określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienia z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

 

6.Miasto realizuje zwycięskie projekty

 Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się referaty lub jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2018.

 

 Zgłaszanie projektów

 1.Przyjmowanie projektów

 Burmistrz Miasta i Gminy w Kłodawie wydał Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 18.09.2017r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Z dniem 4.10.2017r. rozpoczyna się przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok, które potrwa do 6.11.2017r. Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami , do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2018 będą dostępne poza stroną internetową także w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w godzinach pracy urzędu.

 Uwaga

 1)Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Kłodawy ustalony jest na dzień 14.11.2017r. o godz.16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (sala konferencyjna) i jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy. W przypadku zadań , które wymagają lokalizacji na określonym terenie , musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

 2)Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające , wzywa się wnioskodawcę do ewentualnej korekty zgłoszonego projektu. Jeżeli nie jest możliwa korekta zgłoszonego wniosku (zarówno pod względem merytorycznym bądź finansowym) , uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście , którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

 3)Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizacje innych projektów , wykonane mogą być kolejne projekty z listy , które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych - aż do wyczerpania puli środków.

 

Wykaz ulic

 Poniżej publikujemy wykaz ulic wchodzących w skład danego osiedla , co będzie szczególnie pomocne zarówno w fazie składania projektów jak i w fazie późniejszego głosowania na projekty. Wykaz ten jest dostępny także na stronie Urzędu w zakładce budżet obywatelski .Przypominamy, że propozycję projektu osiedlowego może złożyć tylko mieszkaniec danego Osiedla , który ukończył 16 lat , bądź grupa mieszkańców.

  

BUDŻET OBYWATELSKI - OSIEDLE 1

 1 3009064 KŁODAWA ADAMA MICKIEWICZA

2 3009064 KŁODAWA ADAMA RUSTEJKI PIŃKIEWICZA

3 3009064 KŁODAWA AKADEMII KRAKOWSKIEJ

4 3009064 KŁODAWA BIERZWIEŃSKA

5 3009064 KŁODAWA BOLESŁAWA PRUSA

6 3009064 KŁODAWA CEGIELNIANA

7 3009064 KŁODAWA DOLNA

8 3009064 KŁODAWA ELIZY ORZESZKOWEJ

9 3009064 KŁODAWA HARCERSKA

10 3009064 KŁODAWA JULIANA TUWIMA

11 3009064 KŁODAWA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

12 3009064 KŁODAWA KARDYNAŁA STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

14 3009064 KŁODAWA KOLSKA

15 3009064 KŁODAWA KOŚCIELNA

16 3009064 KŁODAWA KRĘPA

17 3009064 KŁODAWA KRÓTKA

18 3009064 KŁODAWA LEONA KRUCZKOWSKIEGO

19 3009064 KŁODAWA MARII DĄBROWSKIEJ

20 3009064 KŁODAWA NOWA

21 3009064 KŁODAWA OGRODOWA

22 3009064 KŁODAWA PLAC WOLNOŚCI

23 3009064 KŁODAWA POLNA

24 3009064 KŁODAWA POZNAŃSKA

25 3009064 KŁODAWA PRZEDECKA

26 3009064 KŁODAWA RAWITY WITANOWSKIEGO

27 3009064 KŁODAWA ROLNICZA

28 3009064 KŁODAWA SĘDZIWOJA Z CZECHLA

29 3009064 KŁODAWA SPORTOWA

30 3009064 KŁODAWA SPÓŁDZIELCZA

31 3009064 KŁODAWA STANISŁAWA STASZICA

33 3009064 KŁODAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO

34 3009064 KŁODAWA STODÓLNA

35 3009064 KŁODAWA STRAŻACKA

36 3009064 KŁODAWA SZKOLNA

37 3009064 KŁODAWA TARGOWA

38 3009064 KŁODAWA TORUŃSKA

39 3009064 KŁODAWA TRAKTOROWA

40 3009064 KŁODAWA WARSZAWSKA

41 3009064 KŁODAWA WĄSKA

42 3009064 KŁODAWA WIEJSKA

43 3009064 KŁODAWA WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

44 3009064 KŁODAWA WŁASNA

45 3009064 KŁODAWA WŁOCŁAWSKA

46 3009064 KŁODAWA WSPÓLNA

47 3009064 KŁODAWA ZAGÓRNICKA

 

BUDŻET OBYWATELSKI - OSIEDLE 2

 49 3009064 KŁODAWA 11 LISTOPADA

50 3009064 KŁODAWA 3 MAJA

51 3009064 KŁODAWA AL.1 MAJA

53 3009064 KŁODAWA ALEJA 1000 LECIA

54 3009064 KŁODAWA ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

55 3009064 KŁODAWA ARMII KRAJOWEJ

56 3009064 KŁODAWA BARBARY

57 3009064 KŁODAWA BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.

58 3009064 KŁODAWA DĄBSKA

60 3009064 KŁODAWA GÓRNICZA

61 3009064 KŁODAWA GRUNTOWA

62 3009064 KŁODAWA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

63 3009064 KŁODAWA JARZĘBINOWA

64 3009064 KŁODAWA JASNA

65 3009064 KŁODAWA JAŚMINOWA

66 3009064 KŁODAWA JÓZEFA GRZYMSKIEGO

67 3009064 KŁODAWA KLONOWA

68 3009064 KŁODAWA LIPOWA

69 3009064 KŁODAWA ŁĄKOWA

70 3009064 KŁODAWA ŁĘCZYCKA

71 3009064 KŁODAWA NIEZŁOMNYCH

72 3009064 KŁODAWA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

73 3009064 KŁODAWA RÓŻANA

74 3009064 KŁODAWA ŚWIĘTEGO DUCHA

75 3009064 KŁODAWA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

76 3009064 KŁODAWA WŁADYSŁAWA KAPICY

77 3009064 KŁODAWA WRZOSOWA

78 3009064 KŁODAWA WYŻYNNA

79 3009064 KŁODAWA ZAWODNIA

80 3009064 KŁODAWA ZIELONA

 

 

Głosowanie na projekty

Termin głosowania na projekty

 Wszystkie projekty , które pozytywnie przeszły pełną weryfikację , biorą udział w glosowaniu . Głosować można na dwa sposoby : w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie - punkt informacyjny lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Każdy mieszkaniec Kłodawy , który ukończył 16 lat może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt osiedlowy , przy czym poparcie może wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla , którego ten projekt dotyczy.

Głosowanie na złożone i zweryfikowane projekty odbywać się będzie od dnia 15 listopada 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r.