Podstawa prawna:

Rodział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086/

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

2.       Załączniki:

-          dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

-          zgoda geodety na przeprowadzenie rozgraniczenia

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów:     

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

Termin odpowiedzi:

1.       Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego do 30 dni.

2.       Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

1.       Od postanowienia nie przysługuje zażalenie.

2.       Od decyzji strona niezadowolona może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Kole.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia