Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,

2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy w pok. nr 14,

3. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady i jej Komisji. O termnie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.