Rejestry dotyczące działania Rady Miejskiej

 

1. Rejestr aktów prawa miejscowego.

2. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.

3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

4. Rejestr uchwał i wniosków Komisji Rady.

5. Rejestr wniosków o nadanie medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy
    Kłodawa”.

 

            Rejestry dotyczące działania jednostek pomocniczych

 

1. Rejestr uchwał i wniosków organów jednostek pomocniczych.

 

            Rejestry dotyczącę działania Burmistrza

 

1. Rejestr zarządzeń Burmistrza.

2. Rejestr aktów wewnętrznych.

3. Rejestr przepisów porządkowych.

4. Rejestr upoważnień udzielanych przez Burmistrza.

 

           Rejestry dotyczące podatków i opłat

 

1.  Rejestr wymiarowy podatników łącznego zobowiązania pieniężnego.

2.  Rejestr wymiarowy podatników podatku od nieruchomości.

3.  Rejestr wymiarowy podatników łącznego zabowiązania pieniężnego do 1 ha.

4.  Rejestr wymiarowy podatników z tytułu podatku od posiadania psów.

5.  Rejestr przypisów i odpisów.

6.  Rejestr umorzeń - łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości.

7.  Rejestr odroczeń - łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości.

8.  Rejestr podań o umorzenie odsetek.

9.  Rejestr ulg z tytułu zakupu ziemi.

10.Rejestr ulg inwestycyjnych.

11.Rejestr ulg żołnierskich.

12.Rejestr zmian geodezyjnych.

13.Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym.

14.Rejestr przypisów i odpisów podatku od posiadanych środków        

     transportowych.

15.Rejestr wydanych zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

16.Rejestr zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych.

 

            Rejestry dotyczące mienia komunalnego

 

1.  Rejestr gruntów stanowiących własność Gminy Kłodawa - teren miasta.

2.  Rejestr gruntów stanowiących własność Gminy Kłodawa - teren wiejski.

3.  Rejestr gruntów skomunalizowanych.

4.  Rejestr gruntów nabytych na rzecz gminy.

5.  Rejestr sprzedaży mienia komunalnego.

6.  Rejestr nieruchomośći będących w użytkowaniu wieczystym.

7.  Rejestr przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

8.  Rejestr zawartych umów dzierżawnych na grunty rolne stanowiące własność

     Gminy Kłodawa i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

9.  Rejestr umów dzierżawnych na grunty zabudowane. (kioski, garaże, sklepy)

10.Rejestr z naliczania czynszu dzierżawnego gruntów rolnych dla

     poszczególnych dzierżawców.

 

            Rejestry dotyczące zamówień publicznych i ochrony środowiska

 

1. Rejestr zamówień publicznych.

2. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje

    o środowisku i jego ochronie.

3. Rejestr kar za wycinkę drzew bez zezwolenia.

4. Rejestr opłat za zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego.

 

            Rejestry dotyczące zagospodarowania przestrzennego

 

1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Wykaz decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących zagospodarowania

    terenu.

 

             Rejestry dotyczące spraw obywatelskich

 

1. Rejestr stałych mieszkańców gminy.

2. Rejestr cudzoziemców.

3. Rejestr wysyłanych zawiadomień do WKU.

4. Rejestr wniosków o wydanie dowodów osobistych.

5. Rejestr złożonych zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego.

 

            Rejestry dotyczące spraw lokalowych

 

1. Rejestr potrzeb mieszkaniowych.

2. Rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych.

3. Rejestr wydanych decyzji o dodatkach mieszkaniowych.

 

             Rejesty prowadzone na stanowiskach ds. księgowości

 

1. Rejestr faktur do zapłaty.

2. Rejestr wystawionych upoważnień VAT.

3. Rejestr otrzymanych upoważnień VAT.

4. Rejestr sprzedaży VAT.

5. Rejestr zakupów VAT.

 

             Rejestry dotyczące oświaty

 

1. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień

    awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na awans zawodowy

    nauczyciela mianowanego.

 

            Rejestry dotyczące rolnictwa i działalności gospodarczej

 

1. Rejestr zezwoleń na uprawę maku.

2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

            Pozostałe rejestry

 

1. Rejestr skarg i wniosków.

2. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

3. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Rejestr przeprowadzonych kontroli.

5. Rejestr pieczęci.

6. Rejestr jednostek OSP.