Symbol:
RZP-OS.6220.4.2014

Wydział:


Podstawa prawna:
1. art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.):
2. art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty