Symbol:
RZP-OS.6220.20.2014

Wydział:


Podstawa prawna:
1. art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
2. art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.)


Opłaty:
opłata skarbowa -205 zł
opłata za pełnomoctnictwo -17 zł


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty