Planowanie regionalne, prowadzone zgodnie z zasadami zarządzania strategicznego, jest to metoda spójnego i logicznego podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawą zarządzania strategicznego jest dokument „Strategia rozwoju gminy", przyjmowany przez władze gminne do realizacji.

Zarządzanie strategiczne ma na celu:

  • I. budowanie wizji gminy w celu spełniania przyjętej misji,

  • II. zarządzanie w dłuższym okresie czasu zgodnie z wybranymi celami strategicznymi i priorytetami, czyli celami stabilnymi, opartymi głównie na silnych stronach gminy i szansach rozwojowych, na wzmacnianiu słabych stron i ograniczaniu zagrożeń,

  • III. zarządzanie bieżące, obejmujące realizację określanych celów operacyjnych i realizację projektów w celu osiągnięcia wybranych celów strategicznych.

Zarządzanie strategiczne składa się z trzech etapów :

  1. analiza strategiczna,

  2. projektowanie strategii,

  3. realizacja strategii.

Projektując strategię rozwoju należy wykorzystywać wyniki analizy stanu gminy oraz pamiętać o warunkach koniecznych dla rozwoju gospodarczego jakimi w szczególności są: uzbrojone tereny pod inwestycje, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, lokalne możliwości kooperacyjne oraz system opłat podatków lokalnych.

Decyzję o opracowaniu strategii rozwoju dla gminy Kłodawa, Urząd Miasta Gminy podjął w połowie 1999 roku, przy czym założono, że dokument taki zostanie wypracowany przy udziale lokalnej społeczności stanowiącej zespół strategiczny.


I. ANALIZA STRATEGICZNA

Analiza stanu gminy Kłodawa została opracowana w miesiącach sierpień - wrzesień 1999 roku, a wyniki tej analizy zostały przedstawione uczestnikom zespołu strategicznego 2 październik 1999 roku, wraz z kopią dokumentu analizy. Podczas tego spotkania dokonano prezentacji metody ZOPP, jako metody wybranej do projektowania strategii gminy Kłodawa - metody opartej na udziale i konsensusie przedstawicieli lokalnej społeczności i metody przyjętej oraz stosowanej w Unii Europejskiej. Ponadto na spotkaniu tym dokonano weryfikacji zespołu strategicznego (wstępnie określonego przez władze gminne) poszerzając go o przedstawicieli niektórych środowisk społeczno-gospodarczych.

II. PROJEKTOWANIE STRATEGII

Prace nad strategią rozwoju gminy zaplanowano na połowę października 1999 roku. Trzydniowa sesja warsztatowa odbyła się w dniach 14 - 16 październik 1999 roku przy udziale zespołu strategicznego w składzie 30 osób. Na początku spotkania dokonano prezentacji obejmującej :

  • I. charakterystyczne cechy zarządzania strategicznego - podkreślając uwarunkowania rozwojowego charakteru strategii rozwoju,

  • II. wyniki analizy SWOT z opracowanej „Analizy stanu gminy Kłodawa",

  • III. szczegółowy opis dalszej metody pracy zespołu strategicznego - metody warsztatowej ZOPP.

Na zakończenie pracy zespół określił priorytetowe kierunki i formy promocji (- przedstawione w Tablicy zamieszczonej w „Załącznikach") oraz zakres przedsięwzięć możliwych do realizacji wspólnie z innymi gminami. Przebieg i wyniki z warsztatów zostały zaprezentowane w „Raporcie z warsztatów", który na bieżąco podlegał weryfikacji przez członków zespołu strategicznego, a jego ostateczna wersja została przekazana do gminy.


Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie użytkowników "Strategii Rozwoju gminy" z ogólną charakterystyką gminy Kłodawa i jej głównymi problemami warunkującymi wypracowany zakres zadań do realizacji dla gminy, zadań, które mają przyczynić się do osiągnięcia określonych celów strategicznych. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części :

CZĘŚĆ A - ANALIZA STANU GMINY KŁODAWA - SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA
CZĘŚĆ B - ANALIZA SWOT GMINY KŁODAWA - opracowana na podstawie „Analizy stanu gminy Kłodawa".
CZĘŚĆ C - STRATEGIA ROZWOJU GMINY KŁODAWA - opracowana na podstawie „Raportu z warsztatów".