Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Burmistrz Kłodawy informuje, że na terenie Gminy Kłodawa utworzony został i znajduje się:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłodawie.

PROWADZĄCY PSZOK:
Gmina Kłodawa
Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, 62-650 Kłodawa


LOKALIZACJA PUNKTU:
Kłodawa ul. Cegielniana 15, - siedziba Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.


GODZINY OTWARCIA PUNKTU:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 16:00
środa-piątek w godz. 7:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 13:00


W punkcie tym zbierane są takie rodzaje odpadów jak: odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, odpady remontowe i budowlane.

UWAGA !!! DO PUNKTU MIESZKAŃCY DOWOŻĄ ODPADY WŁASNYM TRANSPORTEM W PUNKCIE NIE POBIERA SIĘ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT – mieszkańcy zobowiązani są dostarczać w/w rodzaje odpadów do punktu w taki sposób aby można było łatwo umieścić przywiezione odpady do odpowiednich pojemników.