Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz.1405) oraz uchwał: Uchwały Nr XXXIV/202/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXV/209/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu części B wyżej wymienionego projektu obejmującego teren w obrębie Wólka Czepowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.03.2018 r. do 17.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w sali konferencyjnej nr 19 o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłodawy z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA KŁODAWY
/-/ Dorota Galus