ZAPYTANIE OFERTOWE


Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania zadania pod nazwą: Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt


1. Przedmiot zamówienia : Zakres robót obejmuje realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Bierzwienna Długa gm. Kłodawa”.

Zakres robót oraz szacunkową ilość przedstawia zestawienie robót stanowiące załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty. W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta:

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- roboty porządkowe na placu budowy,

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- wykonanie barier zabezpieczających

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

- zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Wycenę wskazanych robót towarzyszących należy uwzględnić w wycenie całego zakresu robót.


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 10.10.2018 r.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %

4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA ” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć

podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - RZP.2220.4.2018”

Nie otwierać przed 5.09.2018 r. przed godz. 10:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8.


Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.
 
Specyfikacja techniczna

 1. Zakres robót objętych specyfikacją:

  Siłownia zewnętrzna:

  - orbitek

  - wyciskanie + wyciąg

  - wioślarz

  - jeździec

  - steper pojedynczy

  - poręcze podwójne

  - prasa nożna pojedyncza

  - zestaw, drabinka pozioma z uchwytami i pionowa

  - motyl integracyjny

  - tablica z regulaminem

  - tablica informacyjna o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki

  Strefa relaksu:

  - stół do tenisa

  - stół szachy + chińczyk

  - ławki szt. 4

  - kosze na śmieci szt. 3

  - stojak na rowery

  - nasadzenia – 40 szt. krzewów tawuła o raz uprawienie terenu i obsiew trawą

  powierzchni 528,0 m2 .

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Urządzenia zlokalizowane z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, przymocowane do podłoża w blokach fundamentowych z betonu B-15 poprzez kotwy stalowe ocynkowane. Podstawy fundamentowe umieszczone 40 cm poniżej poziomu powierzchni terenu.


Montaż urządzeń posiadających certyfikaty, spełniających wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wyroby oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”.