Kłodawa 30.08.2018 r.RZP 2220.3a.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE


Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych polegających realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzykosach drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa”.


Zamawiający informuje, iż na realizację inwestycji przewidziane jest dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.


1. Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzykosy gm. Kłodawa” wg indywidualnego projektu budowlanego.

Zakres robót oraz szacunkową ilość przedstawia: projekt budowlany i przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszego zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty. W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:

- montaż i demontaż rusztowań,

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- roboty porządkowe na placu budowy,

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

- zabezpieczenie istniejącego budynku przed niekorzystnym wpływem warunków

atmosferycznych

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

- sporządzenie i przedłożenie dla Zamawiającego po zakończeniu robót kosztorysu

powykonawczego

- zapewnienie kierownictwa osób uprawnionych wg poszczególnych branż budowlanych.

Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 31.10.2018 r.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %

4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA ” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć

podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - RZP.2220.3.2018

Nie otwierać przed 7.09.2018 r. przed godz. 10:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8.Kierownik Referatu

/-/ Dawid Pudło