Wody Polskie przejęły funkcję Rady Miejskiej i pełnią rolę regulatora taryf za dostawę wody. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Zakres zadań pionu usług wodnych obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania zgód wodnoprawnych, w tym przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem postępowań w sprawach, w których właściwe są inne piony;
 2. prowadzenie i obsługę spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami, w tym z:
  • opłatami za usług wodne,
  • opłatami podwyższonymi,
  • należnościami za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
  • opłatami za legalizację urządzeń wodnych,
  • opłatami rocznymi za oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa,
  • wpływami z tytułu rozporządzaniami nieruchomościami niebędącymi gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  • opłatami rocznymi za oddanie w użytkowanie obwodów rybackich,
  • opłatami za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowy ryb;
 3. wykonywanie kontroli gospodarowania wodami;
 4. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wód i gruntów pokrytych wodami oraz dysponowanie pozostałymi nieruchomościami;
 5. współpracę z właściwymi organami w zakresie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 6. prowadzenie spraw związanych z turystycznym wykorzystywaniem wód, w tym z drogami wodnymi administrowanymi przez Wody Polskie;
 7. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki rybackiej;
 8. prowadzenie spraw związanych z hydroenergetyką, w zakresie elektrowni wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa i innych podmiotów;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Wód Polskich;
 10. bieżącą współpracę z użytkownikami wód, w tym z: zakładami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami korzystającymi z usług wodnych, spółkami wodnymi;
 11. prowadzenie szkoleń dla użytkowników wód.