Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodawie Uchwały
Nr III/15/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap VII”
obejmującego wybrane działki w obrębach: Bierzwienna Długa Wieś, Dębina, Dzióbin, Kłodawa,
Korzecznik, Luboniek, Łążek, Rgilew, Słupeczka, Straszków.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w terminie do dnia 29 stycznia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ KŁODAWY
PIOTR MICHALAK