Burmistrz Kłodawy informuje

 

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716z późn.zm.) stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, który wykorzystuje nieruchomość podlegającą przekształceniu do prowadzenia działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, z późn.zm.), z uwzględnieniem art. 14 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, w terminie do dnia 31 marca 2019 r. może
złożyć do Burmistrza Kłodawy oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia na zasadach określonych w art. 7 ust. 6a w/w ustawy, tj. przez okres odpowiednio:

  1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia przy stawce procentowej za użytkowanie wieczyste 1%,

  2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia przy stawce procentowej za użytkowanie wieczyste 2%,

  3. 33 lata, licząc od dnia przekształcenia przy stawce procentowej za użytkowanie wieczyste 3%,

  4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.

 

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ Katarzyna Hamiga

Zastępca Burmistrza