Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji p.n. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wspólnej – Etap I”  

1. Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje budowę linii kablowej nn. 0,4 kV oświetleniowej, posadowienie nowych słupów oświetleniowych wraz z montażem kompletnych opraw oświetleniowych, a także ułożenie rur ochronnych i przepustowych
fi 75 mm w miejscach wystąpienia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu
i na skrzyżowaniach z istniejącymi wjazdami. 
 
Zakres robót oraz szacunkową ilość elementów robót przedstawia przedmiar stanowiący załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty. Załączony przedmiar należy traktować jako przykładowy i może być modyfikowany przez oferenta.
W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:
- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
- roboty porządkowe na placu budowy
- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.
- wykonanie barier zabezpieczających
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę
- opracowanie mapy powykonawczej
 
Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.  


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 30.04.2020 r.
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %
4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA ” (Załącznik Nr 1).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć
podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.
6. Miejsce, termin, sposób złożenia oferty:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – RZP.2220.1.2020” do dnia 17.02.2020 r. do godz. 1000 .
7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak