Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu dnia 30 lipca 2020r. przez Radę Miejską
w Kłodawie uchwał:
    • Nr XXVII/186/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap VIII” oraz
    • Nr XXVII/187/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap IX ”
Plany obejmują wybrane tereny w obrębach: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Dębina, Głogowa, Korzecznik, Luboniek, Okoleniec, Rgielew, Rycerzew, Rysiny Kolonia, Słupeczka, Kłodawa. Z uchwałami wraz z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kłodawa w zakładce Prawo lokalne (uchwały) – Uchwały Rady Miejskiej pod adresami:  

http://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=show&id=11425&bar_id=2254                              
http://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=show&id=11354&bar_id=2254

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać w terminie do dnia 04.09.2020 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
 w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Kłodawa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa w zakładce „Ochrona danych osobowych”.


  
BURMISTRZ KŁODAWY

  /-/ PIOTR MICHALAK