Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni części działki nr geod. 19/4 w Zbójnie, stanowiącej siedzibę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbójno gm. Kłodawa.  

1. Przedmiot zamówienia : zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni kostką betonową kostką brukową. Szczegółowy opis i zakres robót przedstawia przedmiar robót (pozycje od 5 do 11) stanowiący załącznik do zapytania.  
Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty.

W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:
- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
- roboty porządkowe na placu budowy,
- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.
- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę.
 
Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.  

2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 10.11.2020 r.
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %
4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik Nr 1).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć
podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.
6. Miejsce, sposób złożenia oferty:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - NAWIERZCHNIA W ZBÓJNIE” - RZP.2220.4.2020”
Nie otwierać przed 8.09.2020 r. przed godz. 10:00.
7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8.