RZP-OS.6151.5.2020

Kłodawa, dnia 14 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Kłodawy, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) podaje do publicznej wiadomości, terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło łowieckie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w sezonie 2020/2021 na terenie obwodu łowieckiego nr 236 według następującego harmonogramu:

L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1.

14.11.2020 r.

8:00

15:00

236 - Dębina

2.

15.11.2020 r.

8:00

15:00

236 - Dębina

3.

12.12.2020 r.

8:00

15:00

236 - Dębina

4.

13.12.2020 r.

8:00

15:00

236 - Dębina

5.

30.01.2021 r.

8:00

15:00

236 - Dębina

6.

06.02.2021 r.

8:00

15:30

236 - Dębina

7.

13.02.2021 r.

8:00

15:30

236 - Dębina

8.

20.02.2021 r.

8:00

15:30

236 - Dębina

Jednocześnie Burmistrz Kłodawy informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu,
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Kłodawy. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz
z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klodawa.wlkp.pl.

Z up. Burmistrza

/-/ Katarzyna Hamiga

Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Donata Antczak, UMiG w Kłodawie Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Tel. 63 27 30 622, wew.120