Uwaga! Zmiana rachunku bankowego.

W związku ze zmianą art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina Kłodawa została zobligowana do utworzenia nowego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowy nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
57 8545 0008 0000 0286 2000 0280
Wpłat na nowe konto należy dokonywać już od 1 stycznia 2021 r.