Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832). 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1454).

Wymagane dokumenty:
Wniosek i oświadczenia.

Opłaty:
Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi, od 1 marca 2020 roku - 9,78 zł, natomiast kwota opłat za domówienie drugiej formy Karty, pobierana w ww. przypadkach, wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyznania karty, bądź utraty prawa do korzystania z karty.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.