OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Burmistrz Kłodawy na podstawie Uchwały Nr XXXVI/253/251 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów osiedli Gminy Kłodawa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1947). ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie i statutu Osiedla Nr 2 w Kłodawie.

1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów osiedli.

2. Termin konsultacji ustala się od 6 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r.

3. Każdy mieszkaniec może zgłosić opinie i uwagi do projektu danego statutu poprzez wypełnienie ankiety.


4. Projekty statutów oraz ankieta wyłożone będą w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa, bip.klodawa.wlkp.pl, w zakładce Konsultacje społeczne.

5. Ankiety w wersji papierowej składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w Punkcie Informacyjnym, w przygotowanej urnie, odrębnej dla każdego projektu.

7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów gminy.

8. Po upływie terminu składania ankiet, wyniki konsultacji zamieszcza się w protokole.


Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak