Koło, dnia 11.03.2021 r.

PO.ZUZ.3.4210.392m.2020.JSo

Informacja o rozszerzeniu przedmiotu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) informuje, iż na wniosek złożony przez TEL–GAZ Polska Sp. z o.o. rozszerzył przedmiot postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie instalacji gazowej średniego ciśnienia DN 250 i linii światłowodowej w rurze osłonowej DN 400, przez powierzchniowe wody płynące - rzekę Rgilewkę w km 25 + 270, na działce o nr ew. 882 obręb Kłodawa, gm. Kłodawa, w zakresie lokalizowania na obszarach zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działkach o nr ew. 882, 847/1, 957/1 obręb Kłodawa, gm. Kłodawa.

Wnioski oraz uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni w Kole przy ul. Prusa 3, 62-600 Koło, od pn. do pt. w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00. należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 4 dniach od dnia wywieszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.