Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXVII/186/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap VIII” obejmującego wybrane działki w obrębach:

Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Dębina, Głogowa, Korzecznik, Luboniek,

Okoleniec, Rgilew, Rysiny Kolonia, Kłodawa, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od 05.05.2021 r. do 26.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Informuję, że projekt w okresie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
http://bip.klodawa.wlkp.pl/ w zakładce: Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia, okólniki.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 18.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w sali konferencyjnej nr 19 o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłodawy podając swoje imię i nazwisko

albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2021 r. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urzad@klodawa.wlkp.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Kłodawa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa
w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

BURMISTRZ KŁODAWY
/-/
PIOTR MICHALAK