Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Burmistrz Kłodawy zawiadamia że w dniu 29 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą, znak: RZP-OS.6220.2.2021, dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji oraz jednostki wysokosprawnej trigeneracji w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.”

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszej informacji. Jednocześnie informuje się Strony postępowania, że od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszej informacji.

Data podania do publicznej wiadomości: 29 kwietnia 2021 r.