Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
1 Dochody : 60 751 461,03 17 614 564,59 28,99
w tym:dochody bieżące 59 553 654,03 17 201 360,78 28,88
dochody majątkowe 1 197 807,00 413 203,81 34,50
2 Wydatki, w tym: 68 884 438,78 15 081 830,20 21,89
Wydatki bieżące: 58 400 343,78 14 512 569,20 24,85
Wydatki majątkowe 10 484 095,00 569 261,00 5,43
3 Nadwyżka / deficyt -8 132 977,75 2 532 734,39
4 Finansowanie 8 132 977,75 9 767 637,78
5 Przychody, w tym: 8 618 529,43 9 889 025,70 114,74
kredyty lub pożyczki 2 564 656,52 0,00 0,00
wolne środki z roku ubiegłego 4 553 872,91 8 389 025,70 184,22
niewykorzystane środki pieniężne 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00
6 Rozchody, w tym: 485 551,68 121 387,92 25,00
spłaty kredytów i pożyczek 485 551,68 121 387,92 25,00

Nie udzielono umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych, o których mowa w art.60


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa na dzień 31.03.2021 r.


zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2021 r. poz.305)

Zadłużnie na dzień 31.03.2021 r. wynosi 7 385 282,00 zł.


Burmistrz Kłodawy

/-/Piotr Michalak