Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a.w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 15 czerwca 2021 r. decyzji o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach: Babiak i Koło, woj. Wielkopolskie.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.