SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW I USŁUG KOMUNALNYCH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310513596
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Cegielniana 15
1.5.2.) Miejscowość: Kłodawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-650
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.7.) Numer telefonu: 632730818
1.5.8.) Numer faksu: 632730193
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbiuk@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbiuk.klodawa.eu/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4998ecd3-d972-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099198/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30 10:26
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099198/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00035634/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zamówienie na dostawę ON i PB 95 na potrzeby ZBiUK w Kłodawie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, zbiuk@post.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: zbiuk@post.pl.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Karolina Janikowska, tel. 632730818, email:
zbiuk@post.pl.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale VI ust. 1),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i
wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany wyżej adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 SWZ.
5. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej
zostały opisane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099198/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XX
SWZ


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 263/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na
potrzeby Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.
2. W zakres zamówienia wchodzi szacunkowa ilość ok. 27.000 litrów oleju napędowego i ok. 380
litrów benzyny bezołowiowej Pb 95.
3. Dostawa realizowana będzie na stacji paliw wykonawcy, nie dalej niż 5 km od siedziby
zamawiającego.
4. Wykonawca musi przy realizacji zamówienia określonego przez zamawiającego zapewnić
możliwość całodobowego tankowania paliwa, od poniedziałku do niedzieli.
5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą na podstawie
faktycznie zakupionych ilości oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, a faktury będą
wystawiane w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, NIP 6662002490
Odbiorca: Zarząd Budynków i Usług Komunalnych, ul. Cegielniana 15, 62-650 Kłodawa.
6. Zamawiający dopuszcza realizację dostaw oleju napędowego w systemie bezgotówkowego
zakupu za pomocą kart flotowych lub równoważnych.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca każdorazowo w trakcie realizacji zamówienia, na żądanie zamawiającego
przedstawi dokument dostaw, wskazujący dostawcę (producenta) oferowanych paliw.
9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na
miejscu u zamawiającego.
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099198/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyPzp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie
o podobnym zakresie. Wznowienie zamówienia nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu
procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZAWARTY ZOSTAŁ W ROZDZIALE XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeśli będzie posiadać uprawnienia do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymienionymi w niniejszym zamówieniu, tj.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099198/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawyolej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb 95, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponować będzie co najmniej jedną stacją paliw czynną
całodobowo, zapewniającą tankowanie paliwa, tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb
95, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ);
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
3) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099198/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie
wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w
tym:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2) zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a
skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany dokonane w ww. przypadkach wymagają zachowania formy pisemnej. Warunkiem
dokonania ww. zmian jest następująca przesłanka: wprowadzone zmiany nie mogą być w
danych, konkretnych okolicznościach obiektywnie niekorzystne dla Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal ) i
udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-06
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099198/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

 

Link do miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd41e1eb-5d3e-4f84-a886-c8cddfe6c544

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zamawiający informuje, iż w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 155.000,00 zł brutto.