Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.), Burmistrz Kłodawy podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KŁODAWA NA LATA 2021-2024 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2028 R.”.
Na podstawie uzgodnień dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu uznano, iż realizacja postanowień „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.


Uzasadnienie
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.” uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.).
Zadania, wymienione w POŚ, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) mogą zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikają z obowiązujących dokumentów strategicznych i sektorowych, dla których przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko lub, dla których stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia takiej oceny. Dodatkowo realizacja takich inwestycji poprzedzona jest zawsze wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycje uwzględnione w projekcie programu charakteryzują się dużym stopniem ogólności. POŚ w głównej mierze wyznacza kierunki działań jakie należy realizować w poszczególnych obszarach interwencji w celu poprawy stanu wybranych komponentów środowiska, bez określania szczegółowych rozwiązań (ram) lokalizacyjnych i technologicznych dla konkretnych zadań.
Realizacja zaplanowanych zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.” wpłynie na stałą poprawę jakości i stanu poszczególnych komponentów środowiska. Jednak w fazie realizacji (budowy) poszczególnych inwestycji może dojść do negatywnych oddziaływań na środowisko. Jednak będą to oddziaływania krótkotrwałe, o lokalnym zasięgu, całkowicie odwracalne (typowe dla prac budowlanych). Prowadzenie robót uwzględniające przyjęcie odpowiedniej technologii prac oraz opracowanie projektów organizacji robót zapewniających minimalną ingerencję w środowisko wpłynie na minimalizację lub całkowitą eliminację szkodliwego oddziaływania.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie znak: WOO-III.410.320.2021.PW.1 z dnia 09 czerwca 2021 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r”.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w piśmie znak: DN-NS.9011.629.2021 z dnia 26 maja 2021 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.), stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.”.