Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych
polegających na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka gm. Kłodawa.


1. Przedmiot zamówienia, zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne fundamentowe,

- ławy i stopy fundamentowe

- roboty izolacyjne

- roboty murarskie

- więźba dachowa i pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi

- termomodernizacja stropodachu

- roboty elewacyjne.

Szczegółowy opis i zakres robót przedstawia przedmiar robót stanowiący
załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty.


W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez
Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- roboty porządkowe na placu budowy,

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę,

- nadzór kierownika budowy obejmujący etap prac przewidzianych do realizacji.

Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach
kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 5.11.2021 r.


3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %


4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty
najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.


5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.


6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej
(w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - SŁUPECZKA” - RZP.2220.3.2021”

Nie otwierać przed 12.08.2021 r. przed godz. 9:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8.