Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych
polegających na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Luboniek gm. Kłodawa.


1. Przedmiot zamówienia, zakres robót obejmuje:

- wewnętrzne gładzie gipsowe ścian wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi

- prace posadzkowe: z paneli drewnianych, szlifowanie starych posadzek z desek i lakierowanie

- obsadzenie ościeżnic drzwiowych ze skrzydłami drewnianymi

- montaż opraw oświetleniowych rastrowych wraz z montażem instalacji elektrycznej.

Szczegółowy opis i zakres robót przedstawia przedmiar robót (pozycje od 1 do 11) stanowiący
załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty.


W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez
Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- roboty porządkowe na placu budowy,

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokółów z wynikami przez osobę
z uprawnieniami.

Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach
kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 5.11.2021 r.


3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %


4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.


5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.


6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej
(w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - LUBONIEK” - RZP.2220.2.2021”

Nie otwierać przed 12.08.2021 r. przed godz. 9:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8.