Znak sprawy: RAK.1333.11.2021

Kłodawa, dnia 2 września 2021 r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
 o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto.

W związku z prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) postępowaniem p.n.: „Dostawa serwera bazodanowego do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie” Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej.

 I. Zamawiający
Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, NIP: 6662002490, tel. 632730622.
Odbiorca:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.

 II. Opis przedmiotu zamówienia
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 Kod CPV:
 Serwery – 48820000-2.
 Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 III. Termin wykonania zamówienia
 Do dnia  16.10.2021 r.

 IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 V. Ocena ofert
 Kryteria oceny ofert - najniższa cena brutto oferty – 100%.

 VI. Termin i sposób składania ofert
 Termin składania ofert: 16.09.2021 r. do godz. 12:00.
 Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, sekretariat lub e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl.

 Forma składania ofert
 Oferta może zostać złożona:
 • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres,
 • w formie przesłania scanu podpisanej czytelnie oferty za pomocą poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.

 Oferty, w formie pisemnej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący „Dostawa serwera bazodanowego do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie”.
 Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie pisemnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną deklarowanego sprzętu. Wykonawca pozostaje związany ofertą w okresie 30 dni od daty jej złożenia.

 VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 O wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podane adresy poczty e-mail.
 Informacja zostanie również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UMIG w Kłodawie pod adresem: https://bip.klodawa.wlkp.pl.

 VIII. Informacje dodatkowe

 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
 
 • W sprawach merytorycznych :
    p. Łukasz Prętkiewicz – Inspektor, tel. 63 2730622 wew. 122, e-mail: lpretkiewicz@klodawa.wlkp.pl
 • W sprawach związanych z procedurami zapytania ofertowego:
    p. Monika Michalak – Inspektor, tel. 63 2730622 wew. 118, e-mail: mmichalak@klodawa.wlkp.pl .
 
 Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 
 Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.