Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 1172/20, obręb Kłodawa oraz na terenie działek o nr ewid. 23, 25/2 obręb Wólka Czepowa gmina Kłodawa zawiadamiam strony postępowania o uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, w wydanej opinii sanitarnej nr ON-NS.9011.3.34.2021 z dnia 29.06.2021 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, w wydanej opinii nr PO.ZZŚ.3.435.254.2021.RG z dnia 29.06.2021 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w wydanej opinii nr WOO-IV.4220.969.2021.WR.4 z dnia 20.09.2021 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Z wyżej wymienionymi opiniami oraz dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 1530 po wcześniejszym umówieniu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w sołectwie Wólka Czepowa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 23.09.2021 r.