OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 1172/20, obręb Kłodawa oraz na terenie działek o nr ewid. 23, 25/2 obręb Wólka Czepowa gmina Kłodawa


zawiadamiam strony postępowania


o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia z uwagi konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, a także końcowego wypowiedzenia się przez strony w zakreślonym terminie. W związku z tym, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 listopada 2021 roku. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w sołectwie Wólka Czepowa. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 15.10.2021 r.