OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze. zm.) zawiadamiam strony postępowania,że w dniu 3 listopada 2021 r. na wniosek Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. wydana została decyzja znak: RZP-OS.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 1172/20, obręb Kłodawa oraz na terenie działek o nr ewid. 23, 25/2 obręb Wólka Czepowa gmina Kłodawa.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w sołectwie Wólka Czepowa. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. 

 Data publicznego ogłoszenia: 03.11.2021 r.