Kompetencje Burmistrza
określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 30 ust.1 i 2 tej ustawy Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

   1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
   2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
   3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
   4. wykonywanie budżetu,
   5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Według art. 31- 31b Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia, burmistrz może zarządzić ewakuacje z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 33 ust. 1, 3 i 5 Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.
Burmistrz jest kierownikiem Urzędu. Jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.