Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwarolnego /

z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

 

Podstawa prawna:

Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od
podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na  utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.
Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
W trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

 

W/w ulga powstaje na podstawie decyzji na wniosek podatnika.

Stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek.

Termin odpowiedzi:

Miesiąc

Jednostka odpowiadająca:

Referat podatków i opłat lokalnych

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Dokumenty:

- uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego

  gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego –  
  stanowiący załącznik.


    - dokument stwierdzający nabycie gruntu (akt notarialny)