Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej

Podstawa prawna:

Art. 13, ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 13a ustawy o podatku rolnym - przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych
- żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
- osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej,

prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%.

Natomiast przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.

Przedmiotowe ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

W/w ulga powstaje na podstawie decyzji na wniosek podatnika.

Stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek.

 

Termin odpowiedzi:

Miesiąc

 

Jednostka odpowiadająca:

 Referat d/s podatków i opłat lokalnych

 

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Dokumenty

- uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej – stanowiący załącznik,

- zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o określonym terminie odbywanej służby.