Podstawa prawna:

Art. 13, ust. 1-4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jedn. z 1993r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1/ budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2/ zakup i zainstalowanie
- deszczowni,
- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę,
- urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energi (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

        Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

Termin


W/w ulga powstaje na podstawie decyzji ( w ciągu miesiąca), na wniosek podatnika.
Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielane na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jednostka odpowiadająca

Referat podatków i opłat lokalnych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dokumenty

Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej - stanowiący załącznik.
Załączniki: zestawienie orginałów rachunków.