O K Ó L N I K

Burmistrz Kłodawy informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest.
Usuwanie azbestu obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Kłodawa należące lub będące w zarządzie mieszkańców Gminy Kłodawa, w tym:
- osób fizycznych,
- wspólnot mieszkaniowych,
- przedsiębiorców.
Usunięcie azbestu może nastąpić dopiero po zdemontowaniu i przygotowaniu azbestu do odbioru. Obowiązek ten obciąża właściciela nieruchomości.
Wnioski będą rozpoznawane według kolejności wpływu. Oznacza to, że wnioski złożone po wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na usunięcie azbestu nie będą rozpatrywane albo zostaną ujęte na liście rezerwowej.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub ePUAP.
Wzór wniosku oraz Regulamin usługi dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w Punkcie Obsługi Klienta lub w pokoju nr 23, a także na stronie internetowej Urzędu.
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy dołączyć do wniosku formularz oraz zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis. W sytuacji złożenia wniosku przez posiadacza niebędącego właścicielem nieruchomości, posiadacz ten winien uzyskać zgodę właściciela. Natomiast, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli. Zgoda powinna mieć formę pisemną.
Wykonania usługi dokona uprawniony podmiot.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63 27 30 622, wew. 120.
Burmistrz Kłodawy serdecznie zachęca do udziału w programie.

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Otrzymują:
1. Sołtysi wg. rozdzielnika
2. A/a