ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)  zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek złożony w dniu 21.12.2021 r. przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A., Al. 1000-lecia 2,

62-650 Kłodawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*) w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Wraz z wnioskiem Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Równocześnie informuje się strony postępowania, iż na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz o zaopiniowanie przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole i Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, osobiście lub przez pełnomocnika. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 29.12.2021 r.